خدمت به مردم
توسط : mjtrhz
 

              [سقراط]

خدمت خود را بی آنکه در ازای پاداش باشد به مردم عرضه کنید،

             و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید

 

دوشنبه 26/9/1386 - 15:25
پسندیدم 0
UserName