سخنان علی(ع)
پندها چه بسیارند و پند گیرنده چه كم.
دوشنبه 26/9/1386 - 15:8
پسندیدم 0
UserName