سخنان علی(ع)
به كاری مشغول باش كه از آن پرسیده خواهی شد.
دوشنبه 26/9/1386 - 15:3
پسندیدم 0
UserName