...
توسط : Lion heart
گنجینه
مرگ دشمن
كسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد، گفت: شنیدم كه فلان دشمن تو را خدای عزوجل برداشت. گفت: هیچ شنیدی كه مرا بگذاشت؟
اگر بمرد عدو، جای شادمانی نیست
كه زندگانی ما نیز جاودانی نیست
دوشنبه 26/9/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName