سخنان علی(ع)

اگر خداوند برای نافرمانی خود بیم (آتش) هم نمی داد باز واجب بود كه به پاس نعمتهایش نافرمانی نشود.

دوشنبه 26/9/1386 - 14:54
پسندیدم 0
UserName