انواع دنباله ها:
توسط : Lion heart

انواع دنباله ها:

دو نوع دنباله وجود دارد:غبار و گاز یونیده.یك دم تشكیل شده از غبار محتوی ذراتی به بزرگی ذرات موجود دردود می باشد.این نوع دم هنگامی تشكیل می شود كه یك باد خورشیدی مقداری ماده از كما جدا می كند.چون این ذرات بسیار كوچكند با كوچكترین نیرویی جابجا می شوند در نتیجه این دنباله ها مامولا پخش و خمیده اند.دنباله های گازی وقتی تشكیل می شوند كه نورخورشید مقداری از مواد كما را یونیده می كند و سپس یك باد خورشیدی این مواد یونیده را از كما دور میكند.دنباله های یونی معمولا كشیده تر و باریك ترند.هر دوی این دنباله ها ممكن است تا میلیون ها كیلومتر در فضا پراكنده شوند.وقتی كه دنباله دار از خورشید دور میشود دم و كما ازبین میروند و فقط مواد سرد و سخت درون هسته باقی می مانند.تحقیقات راجع به ستاره دنباله دار هیل پاب وجود نوعی دم رانشان داد كه شبیه دنباله های تشكیل شده از غبار بود ولی از سدیم خنثی تشكیل شده بود.(همان طور كه گفتیم مواد موجود در هسته نوی كما و دنباله را تعیین می كنند).
دوشنبه 26/9/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName