عجب صبری خدا دارد

اگر من جای او بودم

 

 بگرد شمع سوزان دل عشاق سر گردان

 سراپای وجود بی وفا معشوق را پروانه می كردم

دوشنبه 26/9/1386 - 13:34
پسندیدم 0
UserName