نصایح
 

باورکردنی است ؟!...

که همه مردم می خوان

 بدون اینکه به چیزی اعتقاد

پیدا کنند و یا کاری درراه خدا

 انجام دهند به بهشت بروند!

 

دوشنبه 26/9/1386 - 13:31
پسندیدم 0
UserName