زندگی
توسط : sah2281987

زندگی قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند:

فروختی ؟

گفت : نخریدند، تمام شد.

دوشنبه 26/9/1386 - 13:24
پسندیدم 0
UserName