نازم نازت را كه بی نیازی ز هر چه نیازی
توسط : sah2281987

نازم به ناز ان کس که ننازد به ناز خویش

مارا به ناز فروشان نیاز نیست

تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است.

دوشنبه 26/9/1386 - 13:17
پسندیدم 0
UserName