کتاب عقل و جهل 3/14
 

 وَ الْعِلْمُ وَ ضِدّهُ الْجَهْلَ

 وَ الْفَهْمُ وَ ضِدّهُ الْحُمْقَ

 وَ الْعِفّةُ وَ ضِدّهَا التّهَتّكَ

 وَ الزّهْدُ وَ ضِدّهُ الرّغْبَةَ

وَ الرّفْقُ وَ ضِدّهُ الْخُرْقَ

وَ الرّهْبَةُ وَ ضِدّهُ الْجُرْأَةَ

وَ التّوَاضُعُ وَ ضِدّهُ الْكِبْرَ

وَ التّؤَدَةُ وَ ضِدّهَا التّسَرّعَ

وَ الْحِلْمُ وَ ضِدّهَا السّفَهَ

وَ الصّمْتُ وَ ضِدّهُ الْهَذَرَ

وَ الِاسْتِسْلَامُ وَ ضِدّهُ الِاسْتِكْبَارَ

وَ التّسْلِیمُ وَ ضِدّهُ الشّكّ

وَ الصّبْرُ وَ ضِدّهُ الْجَزَعَ

وَ الصّفْحُ وَ ضِدّهُ الِانْتِقَامَ

وَ الْغِنَى وَ ضِدّهُ الْفَقْرَ

وَ التّذَكّرُ وَ ضِدّهُ السّهْوَ

 وَ الْحِفْظُ وَ ضِدّهُ النّسْیَانَ

وَ التّعَطّفُ وَ ضِدّهُ الْقَطِیعَةَ

وَ الْقُنُوعُ وَ ضِدّهُ الْحِرْصَ

 وَ الْمُؤَاسَاةُ وَ ضِدّهَا الْمَنْعَ

وَ الْمَوَدّةُ وَ ضِدّهَا الْعَدَاوَةَ

وَ الْوَفَاءُ وَ ضِدّهُ الْغَدْرَ

وَ الطّاعَةُ وَ ضِدّهَا الْمَعْصِیَةَ

 

و دانش و فهم و ضد آن نادانى؛

و شعور و ضد آن حماقت؛

و پاكدامنى و ضد آن بى‏باكى و رسوائى

و پارسائى و ضد آن دنیا پرستى؛

و خوشرفتارى و ضد آن بدرفتارى؛

و پروا داشتن و ضد آن گستاخى؛

و فروتنى و ضد آن خودپسندى؛

و آرامى و ضد آن شتابزدگى؛

و خردمندى و ضد آن بى‏خردى

 و خاموشى و ضد آن پرگوئى؛

 و رام بودن و ضد آن گردنكشى؛

و تسلیم حق شدن و ضد آن تردید كردن،

و شكیبایى و ضد آن بى‏تابى؛

و چشم پوشى و ضد آن انتقامجوئى؛

و بى‏نیازى و ضد آن نیازمندى؛

 و به یاد داشتن و ضد آن بى‏خبر بودن؛

و در خاطر نگه داشتن و ضد آن فراموشى؛

و مهرورزى و ضد آن دورى

و كناره‏گیرى؛ و قناعت و ضد آن حرص و آز؛

و تشریك مساعى و ضد آن دریغ و خوددارى؛

 و دوستى و ضد آن دشمنى؛

پیمان دارى و ضد آن پیمانشكنى؛

و فرمانبرى و ضد آن نافرمانى

 

دوشنبه 26/9/1386 - 13:11
پسندیدم 0
UserName