زندگی چیست ؟
توسط : sah2281987

 اگر خنده است چرا گریه میكنیم ؟

اگر گریه است چرا خنده میكنیم ؟

اگر مر گ است چرا زندگی می كنیم ؟

اگر زندگی است چرا می میریم ؟

اگه عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟

اگه عشق نیست چرا عاشقیم

دوشنبه 26/9/1386 - 13:3
پسندیدم 0
UserName