لطیفه:چشم و دندان
توسط : mahdi68am
كسی از درد چشم می نالید . همسایه ای به در خانه اش آمد و گفت :
" تو را چه می شود ؟ دردت را بگو تا شاید آن را علاجی كنیم . "
مرد بیمار گفت :
" چشمم چنان درد می كند كه به مرگ خود راضی شده ام . "
همسایه قدری با خود اندیشید. آنگاه گفت:
" پارسال دندانم درد می كرد ، آن را از بیخ كندم و راحت شدم ! "
دوشنبه 26/9/1386 - 12:7
پسندیدم 0
UserName