از سخنان امام حسین (ع) با لشکر دشمن :

از سخنان امام حسین (ع) با لشکر دشمن :


هیهات ما به ذلت تن نخواهیم داد .

 خدا ورسول او ومؤمنان هرگز

 برای ما ذلت را نپسندیدند ،

دامنهای پاکی که ما را پروریده ،

وسرهای پر شور و مردان غیرتمند

هرگز طاعت فرومایگان را

برکشته شدن مردانه ،ترجیح ندهند .

دوشنبه 26/9/1386 - 10:44
پسندیدم 0
UserName