!!!
توسط : عافی
 

ساکن دیار تنهائی ام

هم نشین رودخانه های بیشمار که به دریا میروند

ودست خالی بر میگردند

خالی از هر دوست وآشنا برای من !

ترانه های عاشقانه از هزاران گلو فریاد می شود

اما نه اینجا

نه برای من

که اینجا فقط تنهائی است

آه ! درد بی درمان عشق

دست کم بگذار بمیرم

دوشنبه 26/9/1386 - 10:21
پسندیدم 0
UserName