فقط مثل تو مسکینم

نه از خاکم

نه از بادم

نه در بندم

نه آزادم

نه من لیلاترین مجنون

نه شیرینم

نه فرهادم

نه از آتش

نه از برگم

نه از کوهم

نه از سنگم

فقط مثل تو مسکینم  ، فقط مثل تو دلتنگم

دوشنبه 26/9/1386 - 10:15
پسندیدم 0
UserName