کوچکی روح

هر گاه فکر کردی گناه کسی

آنقدر بزرگ است که

 نمی توانی او را ببخشی.

بدان که آن از

 کوچکی روح توست نه از بزرگی گناه او..

دوشنبه 26/9/1386 - 10:0
پسندیدم 0
UserName