جملات طلائی

چهار چیز را نگه دار :

گرسنگیت را سر سفره دیگران،

زبانت را در جمع،

دلت را سر نماز و

 چشمت را در خانه دوست.

در دل من كه جای گرفت شما چطور؟!!!!

دوشنبه 26/9/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName