دو چیز را فراموش کن !

دو چیز را فراموش کن :

 بدی دیگران در حق تو

و

خوبی تو در حق دیگران .

دوشنبه 26/9/1386 - 9:33
پسندیدم 0
UserName