خدا
 
اگر تنها ترین تنها شوم ،
باز هم خدا هست.

دو چیز را فراموش نکن :
 یاد خدا و یاد مرگ .
دوشنبه 26/9/1386 - 9:31
پسندیدم 0
UserName