15 راه ساده برای رسیدن به موفقیت

15 راه ساده برای رسیدن به موفقیت

1-  با دقت لباس بپوشید.

2-  مثل برنده ها بیندیشید.

3-  جزئی از یک گروه باشید.

4-  پویشگر باشید.

5-  احساسات خود را به روشنی بیان کنید.

6-  همیشه نتیجه را در ذهن داشته باشید.

7-  بدانید چطور پشت تلفن صحبت کنید.

8-  منظم باشید.

9-  انتقاد نکنید.

10-  مودب باشید.

11-  هر از گاهی مسئولیت مشکلی را بر عهده گیرید.

12-  با انتقادات دیگران از شما به خوبی برخورد کنید.

13-  الگو باشید.

14-  صبور باشید.

15-  چیزهای جدید بیاموزید.

دوشنبه 26/9/1386 - 8:37
پسندیدم 0
UserName