كلمات پر معنی

بی رحم ترین کلمه «تنفر» است...با آن بازی نکن.
 
خودخواهانه ترین کلمه «من» است...از آن حذر کن.
 
ناپایدارترین کلمه «خشم» است...آن را فرو بر.
 
بازدارنده ترین کلمه «ترس» است...با آن مقابله کن.

دوشنبه 26/9/1386 - 8:34
پسندیدم 0
UserName