.نخستین نظاره کنندگان آسمان
توسط : Lion heart

1.نخستین نظاره کنندگان آسمان

  در دوران باستان یونانیها، ستاره شناسی را «ملکه دانشها» می نامیدند. ستاره شناسی مسلماً  قدیمی ترین دانشهاست.حتی قبل از آنکه ستاره شناسی به صورت دانشی واقعی در آید، انسانهای دوران باستان شیفته دیدنیهای آسمان بودند و خورشید و ماه را خدایان روز و شب می دانستند.     

انسان به زودی دریافت که می توانند از خورشید و ماه و حتی ستارگان برای اندازه گیری زمان استفاده کند، زیرا این اجرام با گذشت زمان در پهنه آسمان بانظمی شبیه به حرکت عقربه های ساعت از جایی به جایی دیگر میروند.

2. مصریان وبابلیان

2600 سال پیش از قبل از میلاد، مصریان اهرام سنگی و چند صد سال قبل از بابلیان «زیگورات» های خشت چین خود را بنا نهادند،ولی آنها پیش از این اندازه گیری طول فصلها را با استفاده از خورشید و ستارگان انجام میدادند. همچنین مصریان کشف کرده بودند که با مشاهده دقیق طلوع ستاره درخشان شعرای یمانی در آسمان صبگاه میتوانند زمان طغیان سالانه رود نیل را پیش بینی کنند،زیرا این أمر در تقویم کشاورزی انها مهمترین رویداد شمرده می شد. تا این زمان مصریان در مساحی نیز خبره شده بودندو توانستند با استفاده از ستارگان صورت فلکی دٌب اکبر«خرس بزرگ»، چهار ضلع هرم بزرگ را دقیقاً در جهت شمال، جنوب،شرق، غرب بنا نهند. مصریان خورشید را « رع» (خدای خورشید) مینامیدند. از آنجا که گرماو نور خورشید به زمین حیات می بخشد، لذا خورشید مهمترین خدای آنان شد. آناه اعتقاد داشتند که خدای بزرگ، خورشید، هر روز به هنگام طلوع،با سوار شدن در قایقی که بر پشت الهة آسمان موسوم به «نوت» قرار دارد ،از پهنه اقیانوس فضا می گذرد. همچنین فکر می کردند که خورشید به هنگام غروب که در زیر افق فرو می رود حرکت خود را در دنیای تاریک زیر آسمان ادامه می دهد. در طی شب کاهنان معابد با هراس از اینکه ممکن تا أبد از زمین دور شودأ برای بازگشت آن به دعا می پرداختند. آنگاه به هنگام طلوع خورشید که به معنای استجابت دعای آنان بود، برای ستایش خدای خورشید سرود مذهبی میخواندند. به اعتقاد مصریان ماه نیز خدای دیگری است که سوار بر پست قایق «نوت» در آسمان حرکت میکند. در کنده کاریهای معابد و الواح ونقاشیهای روی تابوت اجساد مومیایی شده که در موزه ها موجودند، میتوان شواهدی بر این اعتقادات و از جمله قایق ستارگان به دست آورد.

نظر یادتون نره

   Lion heart      

دوشنبه 26/9/1386 - 2:11
پسندیدم 0
UserName