دستورالعملها
توسط : Lion heart

دستورالعملها

دستورالعمل‌های بحث شده قبلی، کمتر از مشابه‌های موجود در زبان انسانی غنی می باشد. یک رایانه تنها دارای یک مجموعه کم تعداد از دستورالعمل های  آسان، خوب تعریف شده می باشد. از انواع پرکاربردشان می‌توان به دستورالعمل "محتوای خانه 123 را در خانه 456 کپی کن!"، "محتوای خانه 666 را با محتوای خانه 042 جمع کن، نتایج را در خانه 013 کن!"، "اگر محتوای خانه 999 برای با صفر است، دستورالعمل بعدی تو در خانه 345 منتظر است!".

دستورالعمل‌ها در داخل رایانه بصورت اعداد مشخص شده‌اند - مثلا کد دستور العمل (copy instruction) برابر 001 می‌تواند باشد. مجموعه معین دستورالعمل‌های تعریف شده که توسط یک رایانه ویژه پشتیبانی می‌شود را زبان ماشین می نامند. در واقعیت، اشخاص معمولا به [زبان ماشین]] دستورالعمل نمی نویسند بلکه بیشتر به نوعی از انواع سطح بالای زبانهای برنامه نویسی، برنامه نویسی می‌کنند تا سپس توسط برنامه ویژه‌ای (تفسیرگرها (interpreters) یا همگردانها (compilers) به دستورالعمل ویژه ماشین تبدیل گردد. برخی زبانهای برنامه نویسی از نوع بسیار شبیه و نزدیک به زبان ماشین که اسمبلر (یک زبان سطح پایین) نامیده می‌شود، استفاده می‌کنند؛ همچنین زبانهای سطح بالای دیگری نیز مانند پرولوگ نیز از یک زبان انتزاعی و چکیده که با زبان ماشین تفاوت دارد بجای دستورالعمل‌های ویژه ماشین استفاده می‌کنند.

دوشنبه 26/9/1386 - 1:25
پسندیدم 0
UserName