پردازش
توسط : Lion heart

پردازش

واحد محاسبه و منطق یا ALU دستگاهی است که عملیات ابتدائی را مانند عملیات ریاضی(جمع، تفریق و ...)، عملیات منطقی (]و،یا،نقیض)، عملیات قیاسی (برای مثال مقایسه دو بایت برای شرط برابری). این واحد جائیست که "کار واقعی" در آن صورت می پذیرد.

واحد کنترل همچنین این مطلب را که کدامین بایت از حافظه حاوی دستورالعمل فعلی اجرا شونده است را تعقیب می‌کند، سپس به واحد محاسبه و منطق اعلام می‌کند که کدام عمل اجرا و از حافظه دریافت شود و نتایج به بخش اختصاص داده شده از حافظه ارسال گردد. بعد از یک بار عمل، واحد کنترل به دستورالعمل بعدی ارجاع می‌کند(که معمولا در خانه حافظه بعدی قرار دارد، مگر اینکه دستورالعمل جهش دستورالعمل بعدی باشد که به رایانه اعلام می‌کند دستورالعمل بعدی در خانه دیگر قرارگرفته است).
دوشنبه 26/9/1386 - 1:24
پسندیدم 0
UserName