مسواک زذن
توسط : hosein9831

 مسواك كردن از نظر اسلام

1- مسواك كردن ، پاك كننده است و دهان را (از آلودگیها) خالى مى كند.
2 - پاك كننده دهان مى باشد.
3 - دهان را سرد و خنك قرار مى دهد.
4 - بوى بد دهان را از بین مى برد و دهان خوش بو مى شود.
5 - غم و غصه را از بین مى برد.
6 - عقل را زیاد مى كند.
7 - بلغم را از بین مى برد.
8 - ریزش اشك را از بین مى برد.
9 - قوه حافظه را زیاد مى كند.
10 - به چشم و قوه باصره جلا و روشنى مى دهد.
11 - دندانها را سفید مى كند.
12 - فساد دندان را از بین مى برد.
13 - لثه ها را محكم مى كند.
14 - اشتهاى به طعام مى آورد.
15 - و اگر به چوب اراك باشد همچنین لثه ها را چاق مى كند.
16 - مو را در بدن مى رویاند.
17 - موجب نسیم یا اینكه موجب نشاط دهان مى شود (بر مبناى بعضى از نسخه ها كه ((نشوه )) دارد).
18 - شخصى كه مسواك مى زند باعث زیادى فصاحتش مى شود.
19 - فراموشى را از بین مى برد.
20 - وسوسه قلب را از بین مى برد.
21 - فهم افزایش مى یابد.
22 - طعام را در دهان حركت مى دهد.
23 - دردهاى دندانها را از بین مى برد.
24 - ازانسان بیمارى دفع مى شودوبه سبب مسواك كردن ، بیمارى از بین مى رود.
25 - فقر را از بین مى برد.
26 - معده را صحیح و سالم مى كند.

يکشنبه 25/9/1386 - 23:12
پسندیدم 0
UserName