سیاه
توسط : گردباد
برای آنکه سیاه دیده می شد ،صداقت شنیده می شد و آبی لمس می شد و آسمان بود.

 

   سیاهی را شنیدم از دیگری که گه گاه می  پنداشتم به احتمال فراوان همان زغالی رنگ است.

پس زمانی که شنیدمش و نه از دیگری، تلولوئی از مهتاب را محسوس بود که هرگز نمی شناختمش .

پس به امید آنکه خبرچینی را نپنداریم بر نام ِ هر کس که سیاه رنگ دیده شد .

يکشنبه 25/9/1386 - 21:21
پسندیدم 0
UserName