خشم
توسط : گردباد

ایستاده بودند در دو سمتِ پایگاه خشم و انتظار می کشیدند صدایی از فرمان را برای اجابت . پس خشمناک تر از گذشته برای اطاعت آمده بودند . دو پایگاه پر از نفرت رودر روی یکدیگر .

به شمار افتادند لحظات ...

۹،۱۰ ....۱،۲،۳

پس فرمان با، بسیار ِ کدورت، صادر شد "شلیک "

آنگاه دو دسته از خشم بی هیچ فکر و بی آنکه بخواهند یا نخواهند مهتابی های قلبشان را برای یکدیگر روشن کردند.

يکشنبه 25/9/1386 - 21:19
پسندیدم 0
UserName