گل من
توسط : گردباد

گل همیشه سرخ برای زرد

                                        گل همیشه زرد برای سرخ

                                                           ***

گل من شب شده وقت خواب شده       

                                          پس خدافظ تا وقتی دوباره لای پلکام باز شده

  اگر البته خواب ِ تو لای پلکام باشه

                                                     کاشکی پلکام هیچ موقع باز نشه

يکشنبه 25/9/1386 - 21:15
پسندیدم 0
UserName