حافظ
توسط : گردباد

دلا بسوز که سوز تو ،کارها بکند                              نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش                             که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند

طبیب عشق مسیحادم ست و مشفق لیک                         چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار                       که رحم اگر نکند مدعی ،خدا بکند

يکشنبه 25/9/1386 - 21:3
پسندیدم 0
UserName