جدایی
توسط : گردباد
آمدی اما خیلی دیر آمدی! آمدی اما دیگر من نبودم! آمدی با نگاه پشیمان آمدی اما باز هم من رفته بودم  قلبم شكسته بود و هنوز از غمی بنام از دست دادن تو سخن می گفت آمدی در كنارم تا بازهم مرا در كنار خودت احساس كنی اما اینك دیگر من زنده نیستم آمدی تا بازهم از روزهای عاشقانه سخن بگویی... آمدی تا بازهم شعله ی عشق مرا دوچندان كنی ...آمدی تا بازهم مرا دیوانه خودت كنی اما ...اما
يکشنبه 25/9/1386 - 20:59
پسندیدم 0
UserName