..!!
توسط : عافی

روی تخته سنگی نوشته شده بود:

 

        اگر جوانی عاشق شد چه کند؟                           
من هم زیر ان نوشتم:

 

"                                           باید صبر کند"برای بار دوم که از انجا عبور کردم زیر نوشته من کسی نوشته بود"      
اگر صبر نداشته باشد چه کند؟

                     
من هم با بی حوصلگی نوشتم:

 

                                          بمیرد بهتر است

برای بار سوم که از انجا عبور کردم انتظار داشتم زیر نوشته من نوشته ای باشد اما ...

 

                                           زیر تخته سنگ جوانی را مرده یافتم!!!

 

يکشنبه 25/9/1386 - 20:17
پسندیدم 0
UserName