یك فلش جدید
توسط : 24842484
جدیدترین فلش رایج در بازار فلشی است كه پس از وصل كردن آن به USB و ریختن عطر دلخواه در محفظه اش قادر به معطر كردن فضای اطراف خود می باشد .
يکشنبه 25/9/1386 - 17:36
پسندیدم 0
UserName