انواع دوستان
توسط : aftab

انواع دوستان

در بـیـان انـواع دوسـتـان و اقـسـام بـرادران روایـات چندى از اهل بیت (ع ) وارد شده كه صفات وویژگیهاى هر دسته از آنها را روشن ساخته است تا آدمى در این راه با آگاهى گام بردارد.
چـه كـسـى اسـت كـه در روزگـار زنـدگـى خود اقسامى از دوستان را ندیده و انواعى از یاران رامشاهده نكرده باشد؟
در مـیان آنها كسانى وجود داشته اند كه بر آنها اعتماد كرده و به آنها اطمینان یافته , و ازمصاحبت آنها شاد و از دیدار آنها چشمش روشن گردیده است .
نـیـز در جرگه آنها افرادى بوده اند كه جز بر غم و اندوه همنشین خود نیفزوده اند, اینان درظاهر دوستان و در نهان دشمنانند, مكر و كید خود را براى دوست خود در دل پنهان مى دارند و حوادث نـاگوار را براى او انتظار دارند .
از این رو باید بسیار برحذر بود كه مباداآدمى در دام این چاپلوسان گـرفـتار شود چه اینان براى انسان از دشمنانى كه آشكارا اظهارخصومت مى كنند خطرناكترند.
اولئك شر مكانا واضل سبیلا.  شاعر گفته است :
و صاحب لى كداء البطن صحبته ----- یودنى كوداد الذئب للراعى  یثنى على جزاه اللّه مكرمة ----- ثناء هند على روح بن زنباع 
اكـنـون بـراى آن كـه بـر اقـسـام دوسـتـان طـبق آنچه اهل بیت (ع ) روشن كرده اند آگاه شویم توجه خواننده را به احادیث زیر معطوف مى داریم : امیرمؤمنان (ع ) فرموده است : دوستان دو نوعند: دوستان مورد اعتماد و دوستان خنده رو.
اما دوستان مورد اعتماد مانند كف و بال و خانواده و مال اند, هرگاه بر دوستت اعتماددارى مال و تلاش خود را در راه او صرف كن , با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش , راز او را پوشیده بدار و یاور او باش و محاسن او را ظاهر گردان , و اى پرستش كننده بدان وجود این گونه دوستان نایابتر از كبریت احمر است .
امـا دوسـتـان خنده رو از آنها به تو لذت و خوشى مى رسد, این را از آنها قطع مكن و بیش از این از وجـدان آنـها انتظار نداشته باش و به اندازه اى كه با تو گشاده رویى و شیرین زبانى مى كنند با آنها رفتار كن  .
سرور شهیدان حسین بن على (ع ) فرموده است : برادران چهار گونه اند: برادرى كه براى توست و تو براى اویى برادرى كه براى توست , برادرى كه ضد توست و برادرى كه نه براى اویى و نه او براى تـوسـت .
از آن حـضـرت دربـاره معناى این سخن پرسش شدفرمود: برادرى كه براى تو و براى خـودش اسـت بـرادرى اسـت كـه بـا دوستى خود بقاى برادرى را خواهان است و با دوستى خود خـواهـان مـرگ برادرى نیست .
و این براى توست و به سود خودش است چه هرگاه برادرى كامل شـود زنـدگـانـى هر دو خوش وگوارا خواهد شد, و هرگاه برادرى یك طرفه و در تناقض باشد برادرى هر دو طرف نادرست خواهد بود.
بـرادرى كـه او بـراى تـوسـت كـسى است كه نفس خویش را از طمع رهایى داده و به حال رغبت درآورده است از این رو هرگاه رغبت به برادرى داشته باشد در امور دنیا طمع ندارد, و این به طور كامل و با تمام وجود براى توست .
برادرى كه بر ضد توست برادرى است كه پیشامدهاى ناگوار را برایت انتظار مى كشد واسرارت را فـاش مـى كـنـد و در میان خانواده ها بر تو دروغ مى بندد, و به تو با نظر حسادت مى نگرد, و لعنت خداوند یگانه بر او باد.
برادرى كه نه براى توست و نه تو براى اویى , كسى است كه خداوند او را پر از حماقت كرده و او را از رحمت خود دور ساخته است او را مى بینى كه خودش را بر تو ترجیح مى دهد و به سبب حرصى كه دارد آنچه را در اختیار توست مى طلبد.  امـام جعفربن محمد صادق (ع ) فرموده است : دوستان سه گونه اند: یكى مانند غذاست كه در هر زمـان بدان نیاز دارى و آن دوست خردمند است .
دوم به منزله درد است و آن دوست احمق است .
سوم در حكم داروست و آن دوست هشیار و زیرك است  .
نیز فرموده است : دوستان سه گونه اند: دوستى كه با جان خویش با تو مواسات و همیارى مى كند, دیگر دوستى است كه با مال خویش با تو مواسات و همیارى دارد, سومى كسى است كه كفاف خود را از تـو مى گیرد و تو را براى برخى لذتها مى خواهد بنابراین نباید اورا از دوستان مورد اعتماد به شمار آورى.

يکشنبه 25/9/1386 - 16:15
پسندیدم 0
UserName