شکست

مردم از ترس شکست

 می بازند .

ناپلئون

يکشنبه 25/9/1386 - 13:39
پسندیدم 0
UserName