فكر كردن

هیچ کاری برای انسان سخت‌تر

 از فکر کردن نیست . 

    آلبرت اینشتین

يکشنبه 25/9/1386 - 13:37
پسندیدم 0
UserName