آداب پذیرایى 16
 


در آداب مهمانىاما آوردن غذا پنج دستور دارد

ابن مسعود مى گوید: « ما را از پذیرش دعوت كسى كه به غذاى خودش افتخار مى كند، نهى كرده اند.» گروهى از صحابه خوردن غذاى فخر و مباهات را مكروه مى شمردند.(1) از این رو بود كه از جلو رسول خدا (ص ) هرگز غذاى زاید بر نمى گشت زیرا اصحاب جز به مقدار حاجت غذا حاضر نمى كردند و تا حد سیرى كامل هم نمى خوردند.» مى گویم :
در كتاب كافى از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: « در غذا اسراف نیست .» (2) و از آن حضرت است كه فرمود: « غذایى فراهم كن و با آن سفره را مرتب و آراسته گردان و دوستانت را دعوت كن .» (3)و نیز فرمود: « سه چیز است كه نسبت به آنها مؤ من را محاسبه نكنند: غذایى كه مى خورد، لباسى كه مى پوشد و همسر شایسته اى كه او را یارى و آبروى او را حفظ مى كند.» (4)و فرمود: « اگر مردى هزار درهم براى غذایى خرج كند و تنها یك مؤ من از آنها بخورد، اسراف نیست .» (5)

پاورقى ها :

 

1- به سنن كبراى بیهقى ، ج 7، ص 247 و سنن ابى داوود، ج 2، ص 390 و مستدرك حاكم ، ج 4، ص 129 مراجعه شود.
2- كافى ، ج 6، ص 280.
3- كافى ، ج 6، ص 280، شماره 2، 3، 4، 6.
4- كافى ، ج 6، ص 280، شماره 2، 3، 4، 6.
5- كافى ، ج 6، ص 280، شماره 2، 3، 4، 6.

يکشنبه 25/9/1386 - 13:34
پسندیدم 0
UserName