تدبیر

تدبیر همیشه بر شمشیر

غالب است . 

ناپلئون   

يکشنبه 25/9/1386 - 13:9
پسندیدم 0
UserName