شكست

آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم .         

ناپلئون

يکشنبه 25/9/1386 - 11:47
پسندیدم 0
UserName
x