حسد

اگر می خواهی اندوهگین

 نباشی ، حسود مباش. 

 انوشیروان عادل ( پادشاه ساسانی )

يکشنبه 25/9/1386 - 11:40
پسندیدم 0
UserName
x