هنر چیست؟

اینکه انسان بتواند چیزهایی را که سبب آزار دیگران است درخود از بین ببرد ، هنر است .     

  گوگول

يکشنبه 25/9/1386 - 11:37
پسندیدم 0
UserName
x