نامهای غیر مشهور بعضی از سوره های قرآن...
توسط : kaniz emam zaman

نامهای غیر مشهور بعضی از سوره های قرآن

***
1)نام دیگر سوره ی(الرحمن)؟آلا
2)نام دیگر سوره ی(دهر)؟ابرار
3)نام دیگر سوره ی(مائده)؟احبار
4)نام دیگر سوره ی(عبس)؟اعمی
5)نام دیگر سوره ی(ق)؟باسقات
6)نام دیگرسوره ی(انفال)؟بدر
7)نام دیگر سوره ی(بینه)؟بریه
8)نام دیگر سوره ی(حمد)؟تعلیم مساله
9)نام دیگر سوره ی(شعرا)؟جامعه
10)نام دیگر سوره ی(سجده)؟جُرُز
11)نام دیگر سوره ی(توبه)؟حافره
12)نام دیگر سوره ی(شوری)؟حم الشریعه
13)نام دیگر سوره ی(ص)؟داود
14)نام دیگر سوره ی(ماعون)؟دین
15)نام دیگر سوره ی(صافات)؟ذبیح
16)نام دیگر سوره ی(بنی اسرائیل)؟سبحان
17)نام دیگر سوره ی(حم عسق)و(جاثیه)؟شریعت
18)نام دیگر سوره ی(شمس)؟صالح
19)نام دیگر سوره ی(آل عمران)؟طیبه
20)انم دیگر سوره ی(مجادله)؟ظِهار
21)نام دیگر سوره ی(زُمر)؟عزة
22) نام دیگر سوره ی(مرسلات)؟عرف
23)نام دیگر سوره ی(صف)؟عیسی
24)نام دیگر سوره ی(فاتحة الکتاب)؟کنز
25)نام دیگر سوره ی(نباء)؟مُعصرات
26)نام دیگر سوره ی(ملک)؟مناعه
27)نام دیگر سوره ی(توحید)؟معرفه
28)نام دیگر سوره ی(طلاق)؟نساء قُصری
29)نام دیگر سوره ی(نساء)؟نساءکبری
30)نام دیگر سوره ی(نحل)؟نعم
31)نام دیگر سوره ی(توبه)؟مشکله
32)نام دیگر سوره ی(قیامه)؟لا اقسم
33)نام دیگر سوره ی(تحریم)؟لم تحرم
34)نام دیگر سوره ی(کافرون)؟عبادت
35)نام دیگر سوره ی(مومن)؟طَول
36)نام دیگر سوره ی(اخلاص)؟صمد
37)نام دیگر سوره ی(انشراح)؟شرح
38)نام دیگر سوره ی(عبس)؟سَفَرَه
39)نام دیگر سوره ی(حمد)؟رقیه
40)نام دیگر سوره ی(صف)؟حواریین
41)نام دیگر سوره ی(فجر)؟حسین بن علی(ع)
42)نام دیگر سوره ی(نصر)؟تودیع
43)نام دیگر سوره ی(مطففین)؟تطفیف
44)نام دیگر سوره ی(حشر)؟بنی نضیر
45)نام دیگر سوره ی(توبه)؟بحوث
46)نام دیگر سوره ی(لم یکن)؟اهل کتاب


بر گرفته از کتاب همراه با قرآن
مولف :سید مصطفی علوی

 


 

شنبه 24/9/1386 - 23:24
پسندیدم 1
UserName