می گویند روزی مردی در خواب ......
توسط : mojtaba1370

می گویند روزی مردی در خواب می بیند که شیطان در حال رد شدن از مکانی است فرد بیننده خواب شیطان را می بیند که ریسمان ها تا طناب های بزرگی بر دوش شیطان است آن فرد از شیطان می پرسد این ریسمان ها و طناب های بزرگی که بر دوش توست چیست و آن ها را کجا می بری شیطان پاسخ داد این ها همیشه بر دوش من هستند و با این ریسمان ها بنده هایی که ایمان سست دارند را به دنبال خود می کشم و با این طناب های بزرگ سعی در کشیدن بنده های مومن و خدا ترس را دارم آن مرد از شیطان پرسید برای کشیدن من دنبال خودت از کدام نوع طناب استفاده می کنی شیطان پاسخ داد من برای کشیدن تو به دنبال خودم نیازی به این ریسمان ها ندارم تو خود از من نیز جلو تر هستی

پس ما باید از آن بنده هایی باشیم که شیطان حتی فکر فریب دادن ما هم به ذهنش وارد نشود.

یا حق

پنج شنبه 8/9/1386 - 14:45
پسندیدم 0
UserName