پـــایـــان !
توسط : گردباد
خدایــا !

 

در مسیر زندگی هزاران جاده پیش روی داریم .. جاده ای را نشانم ده که انتهایش به او ختم شود !

صعود دشــــوار است و سقوط سهـــل !

دوشنبه 5/9/1386 - 22:29
پسندیدم 0
UserName