فكر ميكرديم
توسط : گردباد
فكر ميكرديم عاشقي هم بچگيست.......اما حيف اين تازه
اول يك زندگيست ........زندگي چيزيست شبيه يك
حباب ........عشق اباديه زيبايي در سراب .....فاصله با
ارزوهاي ما چه كرد ...كاش ميشد در عاشقي هم توبه
كرد .
دوشنبه 5/9/1386 - 22:21
پسندیدم 0
UserName