هر كس بر من صلوات بفرست

حضرت محمد (ص) :

هر كس بر من صلوات بفرستد ، در قيامت او را شفاعت مي كنم.

دوشنبه 5/9/1386 - 20:23
پسندیدم 0
UserName