هر كس پايان سخنش صلوات بر من و علي (ع) باشد .....

حضرت محمد (ص) :

هر كس پايان سخنش صلوات بر من و علي (ع) باشد به بهشت وارد مي شود

دوشنبه 5/9/1386 - 20:22
پسندیدم 0
UserName