هر كس روز جمعه هزار بار بر من صلوات بفرستد .....

حضرت محمد (ص) :

هر كس روز جمعه هزار بار بر من صلوات بفرستد ، فرشتگان همواره براي او آمرزش مي طلبند

دوشنبه 5/9/1386 - 20:20
پسندیدم 0
UserName