صراط
توسط : Lion heart

انسانها در ابتدا قافله ای بودند که قصد داشتند که از مبدا به مقصد مشخصی حرکت کنند در بين راه به جای خوش آب و هوايی رسيدند و برای استراحت بار انداختند پس از مدتی به کلی فراموش کردند که هدفی داشتند به جز عده کمی

دوشنبه 5/9/1386 - 19:40
پسندیدم 0
UserName