کودکان
توسط : Lion heart
كاش مي شد سه چيز را از كودكان ياد بگيريم: بي دليل شاد بودن و پاي كوبيدن ، هميشه سرگرم كار بودن و بيهوده ننشستن ،حق و خواسته خود را با تمام وجود خواستن و فرياد زدن
دوشنبه 5/9/1386 - 19:38
پسندیدم 0
UserName